Regióny Košice Trebišov

V Trebišove začínajú vyvážať komunálny odpad podľa zvolenej frekvencie

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

TREBIŠOV – Technické služby mesta Trebišov začnú od pondelka (12. 4.) vyvážať odpad v súlade so systémom množstvového zberu komunálneho odpadu. Z rodinných domov tak budú vyvážať iba nádoby na zmiešaný odpad s viditeľne označenou nálepkou so zvolenou frekvenciou vývozu. “Pri zmene frekvencie vývozu nedochádza k zmene trás a ani dňa určeného na vývoz,” uviedla pre TASR hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová.

 

Označovanie nádob na zmiešaný odpad farebnou nálepkou pre obyvateľov rodinných domov a pre právnické osoby sa realizovalo od začiatku marca. K opatreniu došlo v zmysle množstvového vývozu zmesového komunálneho odpadu zavedeného v meste všeobecne záväzným nariadením od začiatku tohto roka. Ak si občan zvolil frekvenciu vývozu raz za dva týždne, technické služby uskutočnia vývoz vždy v nepárny týždeň v obvyklý deň ako doteraz. Pokiaľ si zvolil frekvenciu jedenkrát za štyri týždne, vývoz bude obvyklý deň vždy prvý týždeň v mesiaci. “Pre občanov, ktorí si zvolili frekvenciu štyrikrát do mesiaca, ostáva vývoz bez zmeny. K vývozu zmiešaného odpadu právnických osôb podľa nového systému zberu mesto pristúpi pravdepodobne v mesiaci máji,” doplnila hovorkyňa mesta.

Množstvový zber komunálneho odpadu pri určovaní celkového poplatku v porovnaní s paušálnym systémom zohľadňuje množstvo občanmi vyprodukovaného odpadu, a nie počet ľudí v domácnosti. Zvýhodňuje tak separáciu odpadu. Na frekvencii a spôsobe zberu vytriedených zložiek – papiera, skla a plastu sa pritom nič nemení, za ich odvoz občania neplatia.

Samospráva Trebišova sa technicky pripravuje aj na zber triedeného kuchynského bioodpadu tak, aby ho začala vykonávať čo najskôr. V súčasnosti má mesto vysúťažené aj dodané 120-litrové hnedé nádoby, ktoré budú postupne umiestňované do vybudovaných kontajnerových stojísk. “V týchto dňoch prebieha proces verejného obstarávania na službu zber a likvidácia bioodpadu. Bezprostredne po jeho ukončení a podpísaní zmluvy s víťazným uchádzačom mesto pristúpi k realizácii vývozu,” priblížila Mištaničová.

Vlani v auguste mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez eurofondy na projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorý zahŕňa vybudovanie kompostárne. Celkový rozpočet je zhruba 3.159.000 eur s päťpercentnou spoluúčasťou. V súčasnosti stále prebieha odborné hodnotenie riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. “Keď ministerstvo ukončí proces hodnotenia a rozhodlo by o schválení žiadosti, sprostredkovateľský orgán začne s kontrolnou činnosťou procesov obidvoch verejných obstarávaní – na technické vybavenie aj na stavebné práce kompostárne,” doplnila hovorkyňa.